Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

WWW.DOMOWEKARAOKE.PL

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy działający pod adresem www.domowekaraoke.pl/sklep, zwany dalej „Sklepem”.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Sklepu.
3. Usługi świadczone przez Sklep obejmują sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, w tym licencji na oprogramowanie: a) zapisanych na nośniku fizycznym; b) do pobrania i zapisania przez Kupującego na dysku komputerowym, łącznie zwanych w dalszej części Regulaminu jako „Produkt” lub „Produkty”.
4. Regulamin nie określa zasad i warunków udzielania licencji oprogramowania. 
5. Warunki licencji oprogramowania składającego się na Produkt, dostarczane są Kupującemu wraz z oprogramowaniem.

§ 2
Zasady składania zamówień
1. Kupujący poprzez złożenie zamówienia potwierdza zapoznanie się z Regulaminem ii akceptację zawartych w nim warunków. 
2. Zamówienie na wybrany Produkt można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza zakupu umieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
3. Złożenie zamówienia wymaga określenia przez Kupującego,  czy sprzedaż ma nastąpić w formie sprzedaży wysyłkowej nośnika, czy w postaci sprzedaży wersji elektronicznej (dotyczy wyłącznie oprogramowania) oraz podania poprawnych danych Kupującego, koniecznych do poprawnej realizacji zamówienia i wystawienia faktury VAT (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, ew. NIP, nazwa firmy, adres dostawy).
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zamówienia w wyniku podania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
5. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep jest:
- pozytywna weryfikacja przez Sklep zamówienia pod kątem prawidłowości i kompletności,
- potwierdzenie przez Sklep przyjęcia do realizacji w formie komunikatu przesłanego na podany w zamówieniu adres e-mail Kupującego.
6. Wybór Produktu dokonany może być albo przez wskazanie gotowego Produktu zdefiniowanego na stronie internetowej Sklepu, albo poprzez dokonanie modyfikacji i stworzenie indywidualnego Produktu przez Kupującego, zgodnie z możliwościami technicznymi i zawartością strony internetowej Sklepu.
7. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania zapasów, bądź wycofania oferty Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia.

§ 3
Ceny, oferta Sklepu i ich zmiany
1. Sklep zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian oferty handlowej oraz obowiązującego cennika. Zmiany nie będą obejmować Produktów zamówionych i przyjętych do realizacji przez Sklep.
2. W wypadku gdy Sklep nie będzie mógł wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sklep może spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy
3. Ceny oferowanych Produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu i są wiążące dla Kupującego od chwili złożenia zamówienia, a dla Sklepu od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. 
4. Podawane ceny zawierają podatek VAT. 
5. Ceny nie obejmują kosztów dostawy Produktu, które ponosi Kupujący.

§ 4
Zasady realizacji zamówień
1. W przypadku dokonania zakupu wersji elektronicznej, realizacja zamówienia polega na wysłaniu przez Sklep na podany przez Kupującego adres e-mail ścieżki dostępu do aplikacji umożliwiającej pobranie i zapisanie na dysku komputerowym oprogramowania. 
2. Sklep w ramach zakupu wersji elektronicznej udostępnia wyłącznie licencję na pobranie plików muzycznych oraz animacji w okresie podanym w ust. 3 poniżej. 
3. Kupujący ma możliwość pobrania listy utworów w celu ich zapisania na dysku i zainstalowania przez 72 godziny od pierwszego logowania do pobranej aplikacji. Udostępnienie w/w licencji przez w/w okres stanowi pełną realizację złożonego zamówienia. 
4. Brak pobrania przez Kupującego listy utworów w w/w czasie z powodów innych niż powody będące wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sklep, nie tworzy po stronie Kupującego jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu.
5. Udostępnienie możliwości pobrania oprogramowania, zgodnie z trybem opisanym w ust. 3, jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na rozpoczęcie korzystania z usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu.
6. Sklep umożliwi Kupującemu przed zakupem Produktu wypróbowanie wersji demo Produktu w celu weryfikacji jego właściwości i technicznych możliwości wykorzystania przez Kupującego. 
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których Kupujący nie miał możliwości technicznych pobrania lub zapisania oprogramowania na dysku komputerowym. Minimalne wymagania wymagane do korzystania z Produktów i rozmiary Produktów zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
8. W przypadku zakupu oprogramowania poprzez opcję sprzedaży wysyłkowej realizacja zamówienia polega na dostarczeniu oprogramowania zapisanego na fizycznym nośniku na adres wskazany przez Kupującego.
9. Płatność za Produkt dokonywana jest za pomocą przekazu pieniężnego „platnosci.pl” Koszty przekazu ponosi Sklep. Możliwe jest także dokonanie przez Kupującego zapłaty przy odbiorze zamówionych Produktów w siedzibie firmy: ul. Podbipięty 51; 02-732 Warszawa. Zapłata następuje wówczas po odebraniu Produktu, gotówkowo lub w inny sposób udostępniony przez Sklep.
10. W przypadku braku płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia zamówienie zostanie anulowane. 
11. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji i dokonania zapłaty za Produkt. 
12. Koszty oraz sposób i termin dostawy Produktu zostanie określony na stronie internetowej Sklepu. 
13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminu dostawy przez firmy realizujące dostawę lub z działań osób trzecich, jak też za przerwy w dostępie do strony internetowej wynikające z przyczyn technicznych lub innych przyczyn nie wynikających z działań lub zaniechań Sklepu.

§ 5
Zasady korzystania z Produktu
1. Kupujący zobowiązany jest do nieudostępniania ścieżki dostępu osobom trzecim.
2. Produkty są przedmiotem praw autorskich i są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. 
3. Produkty w szczególności nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane ani rozpowszechniane publicznie.

§ 6
Prawo do odstąpienia od Umowy
1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, który zawarł ze Sklepem umowę na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 ze zm.), może odstąpić od takiej umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres Sklepu podany w § 9 ust. 7, w terminie 10 dni. 
2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. 
3. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie powinno być przesłane za potwierdzeniem odbioru przez Sklep. 
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje po usunięciu przez konsumenta oryginalnego opakowania oprogramowania, jak też w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przed terminem odstąpienia, wskazanym w §6 ust 1 powyżej.
5. Zwrot Produktu, w stanie nienaruszonym, wymaga odesłania wszystkich dokumentów, z którymi Produkt został dostarczony konsumentowi.
6. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot odbywa się na koszt Konsumenta.
7. Odstąpienie od umowy oznacza, że umowę uważa się za niezawartą. W przypadku, gdy na zakup Produktu była wystawiona faktura VAT, Sklep w terminie 14 dni wystawi fakturę korygującą w wysokości stanowiącej równowartość dokonanego zakupu, pomniejszonej o koszty dostawy. Zwrot należności nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Sklep kompletnej przesyłki.
8. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 ze zm.). prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy. 

§ 7
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi należy wnosić drogą elektroniczną, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie internetowej Sklepu. Reklamowany Produkt powinien zostać dostarczony w oryginalnym opakowaniu. Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu.
2. Zgłoszone prawidłowo reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony w formie elektronicznej.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Produktów powstałe podczas ich transportu.

§ 8
Ankieta
1. Formularz ankiety "Głosowanie na nowe utwory" nie zawiera danych osobowych. Podane w nim adresy e-mail w swoim brzmieniu nie zawierają danych osobowych i nie pozwala na identyfikację konkretnej osoby fizycznej.
2. Użytkownik wysyłając dane w formularzu ankiety akceptuje treść regulaminu.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą Kupującego na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (D. U. Z  2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Dane osobowe Kupującego przechowywane będą w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień.
3. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celach marketingowych Sklepu (informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep) odbywać się będzie jedynie za zgodą Kupującego, wyrażoną w formularzu zakupu.
4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, jak też ich usunięcia.
5. Szczegółowe zasady przechowywania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników określa Polityka Prywatności Sklepu zamieszczona na stronie internetowej Sklepu i, stanowiąca integralną część Regulaminu. 
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Wszelkie zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach, sprzed dokonania zmian.
7. Sklep prowadzony jest przez 3e Kolczyński, Liżewski, Gędziorowski, Rostocki Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Podbipięty 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000235015, REGON 140146130, NIP 521-33-43-778. 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2011 roku